Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pistacia.sk je:

Martin Krais

IČO: 510 420 96

DIČ: 108 459 8614

so sídlom: Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná

zapísaný v Živnostenskom registri č.: 140-21538, OU-SC-OZP-2018/011787-3

e-mail: evergreen@pistacia.sk

telefón: +421 903 368 630

(ďalej len „predávajúci“).

Predávajúci nie je platcom DPH.

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.pistacia.sk.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

Zmluvné vzťahy sa riadia s právnym poriadkom SR. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikajú pri ich komunikácií na diaľku.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa ďalej vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami najmä zákonom č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa ďalej vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami najmä zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

Čl. II

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a pod.

Kupujúci – podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Čl. III

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku

Kupujúci si vyberie produkt/produkty na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.pistacia.sk. Tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka”. Ak už nepokračuje v nákupe a chce zaplatiť tovar klikne na tlačidlo „Zobraziť košík“. Následne sa zobrazí zhrnutie nákupu, kupujúci vyberie spôsob dopravy, pričom v prípade akcie kupujúci môže doplniť kód zľavového kupónu a nákup potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v objednávke“. Na dokončenie objednávky vyplní kupujúci formulár o fakturačných údajoch, na objednávke doplní spôsob platby a potvrdí spôsob dopravy. Na objednávke sa zobrazí výsledná cena „Cena spolu“. Táto cena je konečná vrátane ceny za dopravu a balenie. Následne kupujúci potvrdí svoj súhlas s „Obchodnými podmienkami“, a súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so  „Zásadami spracovania osobných údajov“. Ak je všetko v poriadku a fakturačné údaje  vyplnil správne (v ďalšom kroku sa už nedajú meniť), klikne na tlačidlo „Zaplatiť objednávku“. Tým potvrdí svoju záväznú objednávku s povinnosťou platby (ďalej len „záväzná objednávka“).

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.pistacia.sk. Zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a prijatím tejto objednávky predávajúcim. Predávajúci informuje kupujúceho e-mailom o prijatí záväznej objednávky, čím potvrdzuje uzavretie zmluvy. Následne tovar expeduje.

Uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť iba na základe dohody oboch zmluvných strán, okrem prípadu, kedy nie je možné  z vážneho dôvodu objednaný tovar dodať predávajúcim resp. nie je ho možné dodať v deklarovanom čase. V takom prípade môže zmluvu zrušiť predávajúci, pričom ihneď informuje kupujúceho a ak bola vykonaná platba, vráti mu bezodkladne tieto peňažné prostriedky. Kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na inom postupe vybavenia, napríklad kupujúci si vyberie iný produkt.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

Čl. IV

Platobné podmienky a ceny produktov

 

Ceny jednotlivých produktov uvedené na webovom sídle www.pistacia.sk platia na nákup prostredníctvom webového sídla. Súčasťou ceny nie sú náklady na dodanie tovaru.

Zvýhodnené (akciové) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo kým sa uvádza toto označenie pri zvýhodnenej cene.

Kupujúci má možnosť uhradiť celkovú cenu objednávky vrátane ďalších nákladov (doprava):

  1. a) platobnou kartou,
  2. b) platbou na účet predávajúceho na základe faktúry, ktorá bude kupujúcemu doručená na e-mail aj s platobnými údajmi. Tovar bude zaslaný kupujúcemu až po pripísaní príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho resp. po prijatí potvrdenia o realizácii platby od kupujúceho,
  3. c) ak si kupujúci zvolí dobierku, platí pri preberaní tovaru platobnou kartou alebo v hotovosti.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný platbu zrealizovať ihneď, najneskôr do troch dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane všetkých daní. Celková cena tovaru „Cena spolu“ uvádzaná v objednávkovom formulári, je uvedená ako súčet všetkých cien za objednané produkty vrátane daní a poplatkov (napr. ceny za dopravu), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť.

Čl. V

Doprava a ceny za dopravu

 

 

Tovar je štandardne doručovaný kuriérskou spoločnosťou GLS, prípadne iným zazmluvneným dodávateľom.

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám a to:

  1. a) Packeta (Zásielkovňa, s.r.o.) v SR – 4,60 EUR,
  2. b) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. v SR (kuriér) – 4,90 EUR,
  3. c) osobný odber tovaru na základe dohody s predávajúcim – bezplatne,
  4. d) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. v  ČR (kuriér) – 5,90 EUR,
  5. e) Packeta CZ (Zásielkovňa, s.r.o) – v ČR 4,90 EUR,
  6. f) do zahraničia mimo ČR – podľa dohody

Kupujúci je povinný vyzdvihnúť objednané výrobky podľa dohody. Za nevyzdvihnutý tovar predávajúci nepreberá zodpovednosť.

Tovar, ktorý sa nedá odoslať v jednej zásielke (napr. z dôvodu objemnosti, nadmernej váhy, stavu zásob a pod.) je predávajúcim rozdelený do viacero zásielok po dohode s kupujúcim, pričom každá zásielka môže byť podľa dohody zvlášť účtovaná. O nutnosti takéhoto postupu informuje predávajúci kupujúceho pred odoslaním zásielky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci s týmto postupom nesúhlasí, má možnosť si zvoliť iný druh dopravy alebo odberu.

Čl. VI

Lehoty a dodacie podmienky

Tovar je doručený na adresu podľa výberu kupujúceho. Predávajúci zasiela tovar ihneď po prijatí záväznej objednávky resp. po pripísaní uhradenej ceny za tovar (po prijatí potvrdenia o realizácii platby od kupujúceho) v prípade platby vopred. Dodacia lehota je spravidla maximálne tri až päť (3-5) pracovných dní. V  prípade potreby sa kupujúci s predávajúcim dohodnú na inej lehote.

Ak si spotrebiteľ zvolí možnosť osobného odberu cez Zásielkovňu, s.r.o., súčasne s potvrdením objednávky ho predávajúci informuje o možnostiach výdajných miest.

Ak sa doba dodania zo závažných skutočností predĺži, bude o tejto skutočnosti kupujúci bezodkladne informovaný predávajúcim.

Čl. VII

Kontrola dodávky

Neporušenosť zásielky je kupujúci povinný skontrolovať pri prevzatí od dopravcu za prítomnosti doručovateľa. To platí aj pri osobnom odbere.

Pokiaľ je zistený nedostatok – zásielka je poškodená, spíše sa s dopravcom zápisnica o poškodení a zásielku kupujúci nepreberie. Na prípadné nedostatky zistené až mimo prítomnosti doručovateľa nie je možné brať ohľad.

Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení, spísaní zápisnice o poškodení kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu. Následne sa dohodnú na ďalšom postupe.

Čl. IX

Záruka a reklamácie

Záručná doba výrobku je uvedená na produkte, na jeho obale. Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú upravené v Reklamačnom poriadku.

ČI.X

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Čl.XI

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom-predávajúcim na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma osobami.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Aktuálny zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam- subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Link na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum https://esc-sr.sk/kontakt/, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Čl. XII

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia kúpnej zmluvy. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od zmluvy formulár (Príloha). Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy písomne zaslaním e-mailu na evergreen@pistacia.sk alebo uplatniť právo na odstúpenie oznamom o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe na poštovú adresu predávajúceho.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty podľa prvého odseku.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy vystaviť potvrdenie o odstúpení od zmluvy kupujúcemu, ktoré mu doručí e-mailom resp. v listinnej podobe na poštovú adresu kupujúceho, ak kupujúci nemá emailovú adresu.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa nedohodnú inak. V tejto súvislosti spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov za dopravu, poštovné a iných nákladov, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Čl. XIII

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod (vrátane fotografií propagovaného tovaru) sú chránené autorskými právami. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene používať (napríklad uchovávať, upravovať, šíriť) programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod bez písomného súhlasu predávajúceho. Prístup a používanie internetového obchodu zo strany kupujúceho v súlade s týmito podmienkami je bezplatný.

Kupujúci nie je oprávnený pri používaní internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré môžu mať negatívny vplyv na prevádzku internetového obchodu. Internetový obchod je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor predávajúceho ani na úkor práv tretích osôb, a ktorý je v súlade s jeho určením.

 

Čl.XIV

Záverečné ustanovenia

Orgánom dozoru nad ponukou a predajom produktov a ochranou spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/a, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava. Orgánom potravinového dozoru je Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ktorá vykonáva dohľad nad zdravotnou bezpečnosťou a neškodnosťou potravín.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, prípadná korešpondencia musí byť doručená písomne, a to e-mailom alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb.

Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.07.2021.

Príloha

 

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Vyplňte a zašlite tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, uprednostňujeme e-mail.

Komu: Martin Krais, Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná, e-mail evergreen@pistacia.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: …………..

Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

0
Nákupný košík