Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany
osobných údajov

Ako sa spracúvajú Vaše osobné údaje

 Eshop  na www.pistacia.sk je zastúpený Martinom Kraisom, ktorý spracúva osobné údaje v postavení prevádzkovateľa za podmienok uvedených nižšie, a ktorý poskytuje služby súvisiace s touto webovou stránkou. Prostredníctvom webovej stránky pistacia.sk sa môžu zákazníci zaregistrovať s cieľom rýchlejšieho a ľahšieho ďalšieho nákupu ponúkaných produktov.

 

Prevádzkovateľ

Eshop www.pistacia.sk je zastúpená Martinom Kraisom,

so sídlom Nové Košariská 2444, Dunajská Lužná, 900 42,

IČO 51 042 096,

zapísaný v živ. registri č. 140-21538

e-mail evergreen@pistacia.sk,

tel. kontakt +421 903 368 630

(ďalej len „pistacia.sk“)

 

Pistacia.sk nemá povinnosť mať ustanovenú zodpovednú osobu.

 

Pistácia.sk spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, ako aj na zabezpečenie dodržiavania zákonných zásad spracúvania osobných údajov, aby tieto boli spracúvané zákonne, aby bola zabezpečená minimalizácia osobných údajov a ich uchovávania a aby boli spracúvané osobné údaje len na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, pistacia.sk prijala primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia pre zachovanie integrity a dôvernosti vašich osobných údajov (napr. monitoring spracovateľských operácii, zálohovanie údajov, a zabezpečenie ochrany antivírovými programami).

V prípade, že ste pistacia.sa udelili súhlas na poskytovanie newslettera, máte právo ako dotknutá osoba svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia na adresu Martin Krais, Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná alebo  emailovou formou na adresu evergreen@pistacia.sk.

 

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, máte právo požiadať pistacia.sk o opravu osobných údajov, o ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marktingovej komunikácie, alebo ak sa spracúvajú vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu.

 

Svoje práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa písomne na adresu sídla pistacia.sk Martin Krais, Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná alebo  emailovou formou na adresu evergreen@pistacia.sk.

 

Kategórie dotknutých osôb a dotknutých osobných údajov

 

Pistacia.sk spracúva osobné údaje

 

 • Zákazníka: bežné osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, titul, adresy trvalého bydliska, adresy doručenia, telefonického a emailového kontaktu.
 • Dodávateľa: bežné osobné údaje zástupcu dodávateľa a kontaktnej osoby klienta, ktorým je zmluvný dodávateľ pistacia.sk, a to v rozsahu mena, priezviska, adresy, telefonického  a emailového kontaktu.
 • Sprostredkovateľa: bežné osobné údaje zástupcu sprostredkovateľa a kontaktnej osoby sprostredkovateľa, ktorým je zmluvný sprostredkovateľ pistacia.sk, a to v rozsahu mena, priezviska, adresy, telefonického a emailového kontaktu.

 

Účely spracúvania osobných údajov, právne základy, zdroj spracúvania a doba uchovávania osobných údajov

Pistacia.sk, ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracúva v:

 • Informačnom systéme Zákazník osobné údaje v elektronickej podobe po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky zákazníka a úkonov súvisiacich s kúpnou zmluvou. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe predkupných vzťahov („objednávka“) a kúpnopredajnej zmluvy.
 • Informačnom systéme Klient osobné údaje v elektronickej ako aj v listinnej podobe po dobu nevyhnutnú v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov s klientom a súvisiacich právnych úkonov. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe predkupných vzťahov, resp. kúpnej zmluvy. Osobné údaje kontaktnej osoby klienta, ktoré boli poskytnuté zo strany klienta v rámci zmluvy, spracúva pistacia.sk na právnom základe oprávneného záujmu za účelom zabezpečenia plnenia predmetu zmluvy.   
 • Informačnom systéme Reklamácie osobné údaje v listinnej po dobu nevyhnutnú na vybavenie reklamácie zákazníka alebo klienta. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe zmluvy.

Pistacia.sk po ukončení doby spracúvania osobných údajov vo vyššie uvedených informačných systémoch a na uvedené účely, tieto osobné údaje ďalej nespracúva, s výnimkou spracovateľskej operácie – archivácia v Informačnom systéme Registratúra v súlade s Registratúrnym poriadkom pistacia.sk (napr. na účely vedenia účtovníctva, uplatňovania právnych nárokov), a to po dobu 10 rokov od ukončenia spracúvania osobných údajov na pôvodný účel. Po uplynutí tejto doby archivácie pistacia.sk tieto osobné údaje zlikviduje a vymaže z informačného systému.    

 • V Informačnom systéme Marketing osobné údaje v elektronickej podobe po dobu 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu za účelom podpory predaja, podnikateľských záujmov a cieľov pistacia.sk.
 • v Informačnom systéme Newsletter pistacia.sk osobné údaje v elektronickej podobe na zabezpečenie doručovania Newslettera po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe vami udeleného súhlasu pre spracúvanie osobných údajov.

Po uplynutí 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo od udelenia súhlasu pistacia.sk tieto osobné údaje ďalej nespracúva, ani nearchivuje, ale tieto osobné údaje zlikviduje a vymaže z informačného systému.  

 

Pistacia.sk prevádzkuje profil na facebookovej stránke a Instagrame. V rámci tohto profilu, resp. v prípade, že ste poskytli osobné údaje v správe alebo označíte, že sa vám naša stránka páči, prípadne vykonáte iný úkon prostredníctvom ktorého nám umožníte vás identifikovať, dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Takéto spracúvanie vašich osobných údajov na profile pistacia.sk sa riadi právnym základom zmluvy, ktorú ste uzatvorili so spoločnosťou Facebook, Instagram resp. na právnom základe súhlas, ktorý ste tejto spoločnosti udelili.

 

Príjemcovia a kategória príjemcov

Pistacia.sk v rámci svojej spracovateľskej činnosti poskytuje osobné údaje klientov prepravnej spoločnosti (GLS, Zasielkovňa, a.s., a pod.) na právnom základe zmluvy, resp. vášho súhlasu pri výbere formy doručenia tovaru, v rozsahu mena a priezviska, adresy doručenia a telefonického kontaktu.

Pistacia.sk v rámci svojej spracovateľskej činnosti osobných údajov nevykonáva spracovateľské operácie profilovania či automatizovaného individuálneho rozhodovania, a osobné údaje neposkytuje do tretích krajín.

Pistacia.sk pre zabezpečenie svojej činnosti môže poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, a to napríklad zmluvným sprostredkovateľom, ako napríklad osobám povereným vedením účtovníctva, a prípadne iným prevádzkovateľom, ako napríklad právnym zástupcom či orgánom štátnej správy v prípade, ak má pistacia.sk takúto zákonnom uloženú povinnosť.

Webové sídlo pistacia.sk je prevádzkované na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 04 Bratislava. Táto spoločnosť nemá právny nárok zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri návšteve internetových stránok. Umožňujú webovej lokalite uchovať
v pamäti vaše akcie a predvoľby (napríklad veľkosť písma, jazyk a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia. Zvolené predvoľby potom nemusíte opakovať, keď sa na danú stránku vrátite alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Máte právo zakázať zbierať súbory cookies zadaním v nastaveniach predvolieb vo vašom prehliadači a súčasne v rámci pop-up okna máte voľbu neudeliť súhlas na takéto zbieranie súborov cookies. 

Váš záujem a vernosť si vieme získať a udržať tak, že vám budeme poskytovať len také výrobky, ktoré budú pre vás zaujímavé. Z tohto dôvodu na webových stránkach využívame funkciu „Cookies“ od spoločnosti Facebook, Google a iné. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky. Informácie získané vďaka službe “Cookies” nám slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie našich stránok a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba “Cookies” zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy a jej služieb a produktov na iných webových stránkach vami prezeraných.

 

Google cookies.

Naše webové stránky používajú Google Analytics, webový analyzátor Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “Cookies”, textové databázy, ukladané na vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené cez Cookies ohľadne vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy) budú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania našich webových stránok, vytváranie reportov vašich aktivít na webových stránkach a internete pre jej zriaďovateľa. Google poskytne tieto informácie tretím osobám v prípade, že je tak predpísané zákonom, alebo ak tieto tretie strany tieto údaje pre Google spracovávajú. Google nebude v žiadnom prípade vašu IP-adresu spájať s iným Google dátami. Inštaláciu Cookies môžete zamedziť príslušným nastavením vášho prehliadača, pričom vás upozorňujeme, že potom môže nastať prípad že nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Používaním našich webových stránok dávate súhlas k spracovaniu o vás získaných údajoch v Googli vyššie uvedeným spôsobom za uvedeným účelom.
Podrobnosti a používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Facebook cookies

Facebook “Cookies” používa, ak máte účet na Facebooku, používate produkty Facebooku vrátane nášho webu a aplikácií alebo ak navštevujete iné webové stránky a aplikácie používajúce produkty Facebooku (vrátane tlačidla Páči sa mi to alebo iných technológií Facebooku). Cookies umožňujú Facebooku ponúkať vám produkty Facebooku a porozumieť informáciám, ktoré o vás získava, vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zaregistrovaný alebo prihlásený používateľ. Viac podrobností nájdete priamo na stránkach Facebooku: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Používanie prepojení na sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook, LinkedIn, Google+ a Pinterest. Súvisiace služby poskytujú tieto spoločnosti:

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Google+ prevádzkuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Pinterest

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, LinkedIn, Pinterest alebo Google+, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.
Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, LinkedIn a Google a o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:
http://www.facebook.com/policy.php

Upozornenie poskytovateľa LinkedIn o ochrane údajov/súkromia:
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Upozornenie poskytovateľa Google o ochrane údajov/súkromia:
https://policies.google.com/privacy

Upozornenie poskytovateľa Pinterest o ochrane osobných údajov: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook, LinkedIn, Pinterest a Google+ a Twitter, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, máte tieto možnosti. Odhláste sa z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky alebo si zapnite v prehliadači režim “utajenej identity” (môže sa to volať inak, napr. režim “inkognito”). V súčasnosti väčšina prehliadačov takúto možnosť ponúka.

 

 

Súbor cookie obsahuje iba jedno jedinečné číslo, pomocou ktorého Vás môžeme znovu identifikovať na našich webových stránkach. Pistacia.sk nespracúva osobné údaje v rámci súborov cookies, t.j. nedochádza k priraďovaniu súborov cookies k údajom o zákazníkovi, t.j. IP adresa nebude priradená k individuálnemu používateľovi.

 

 

Ako dotknutá osoba vyjadrujete vaše oboznámenie sa s týmito informáciami a podmienkami ochrany osobných údajov zaškrtnutím políčka na webovej stránke pistacia.sk pri objednaní tovaru.

 

 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov podľa čl. 15 až 18, čl. 20 a čl. 21 GDPR a § 21 až § 24, § 26 a § 27 zákona o ochrane osobných údajov, ktoré si môžem uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu Martin Krais, Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná alebo  e-mailovou formou na adresu evergreen@pistacia.sk.

 

 

 • Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať potvrdenie o tom, či pistacia.sk spracúva Vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie o
 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. prípadnom zdroji osobných údajov, ak sme osobné údaje nezískali od Vás,

 

 • Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla pistacia.sk alebo na e-mailovú adresu evergreen@pistacia.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia pistacia.sk. 

 

 • Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

 • Ako dotknutá osoba máte právo požiadať pistacia.sk o opravu osobných údajov, o ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to
 1. máte právo na to, aby pistacia.sk bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov pistacia.sk,
 2. máte právo na to, aby pistacia.sk bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje,
  1. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, alebo
  2. ak ste odvolali súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, alebo
  3. ak ste namietali spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo ak ste namietali spracúvanie osobných údajov, ktoré sa spracúvali na účely priameho marketingu, alebo
  4. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.

 

Zároveň Vás informujeme, že pistacia.sk nepristúpi k výmazu osobných údajov ani z dôvodov vyššie uvedených pod písm. b) a. až d., ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej pistacia.sk,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 6 ods. 2 písm. h) až j) zákona o ochrane osobných údajov,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, ak je pravdepodobné, že Vaše právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatnenie právneho nároku zo strany pistacia.sk.

 

 1. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby pistacia.sk obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak
 2. namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho pistacia.sk overiť správnosť osobných údajov,
 3. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 4. sk už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku, alebo
 5. namietate spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane pistacia.sk prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

 1. Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli pistacia.sk, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe súhlasu alebo zmluvy a súčasne spracúvanie osobných údajov vykonáva pistacia.sk automatizovanými prostriedkami.

 

 1. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na právnom základe nevyhnutného oprávneného záujmu pistacia.sk alebo vo verejnom záujme. V tomto prípade pistacia.sk ukončí spracúvanie osobných údajov a pristúpi k výmazu osobných údajov, ak jej nevyhnutné oprávnené záujmy neprevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo ak sa osobné údaje nespracúvajú na uplatnenie právneho nároku pistacia.sk.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V tomto prípade pistacia.sk ukončí spracúvanie osobných údajov a pristúpi k výmazu osobných údajov.

 

Ako sa spracúvajú Vaše osobné údaje

 Eshop  na www.pistacia.sk je zastúpený Martinom Kraisom, ktorý spracúva osobné údaje v postavení prevádzkovateľa za podmienok uvedených nižšie, a ktorý poskytuje služby súvisiace s touto webovou stránkou. Prostredníctvom webovej stránky pistacia.sk sa môžu zákazníci zaregistrovať s cieľom rýchlejšieho a ľahšieho ďalšieho nákupu ponúkaných produktov.

 

Prevádzkovateľ

Eshop www.pistacia.sk je zastúpená Martinom Kraisom,

so sídlom Nové Košariská 2444, Dunajská Lužná, 900 42,

IČO 51 042 096,

zapísaný v živ. registri č. 140-21538

e-mail evergreen@pistacia.sk,

tel. kontakt +421 903 368 630

(ďalej len „pistacia.sk“)

 

Pistacia.sk nemá povinnosť mať ustanovenú zodpovednú osobu.

 

Pistácia.sk spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, ako aj na zabezpečenie dodržiavania zákonných zásad spracúvania osobných údajov, aby tieto boli spracúvané zákonne, aby bola zabezpečená minimalizácia osobných údajov a ich uchovávania a aby boli spracúvané osobné údaje len na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, pistacia.sk prijala primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia pre zachovanie integrity a dôvernosti vašich osobných údajov (napr. monitoring spracovateľských operácii, zálohovanie údajov, a zabezpečenie ochrany antivírovými programami).

V prípade, že ste pistacia.sa udelili súhlas na poskytovanie newslettera, máte právo ako dotknutá osoba svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia na adresu Martin Krais, Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná alebo  emailovou formou na adresu evergreen@pistacia.sk.

 

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, máte právo požiadať pistacia.sk o opravu osobných údajov, o ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marktingovej komunikácie, alebo ak sa spracúvajú vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu.

 

Svoje práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa písomne na adresu sídla pistacia.sk Martin Krais, Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná alebo  emailovou formou na adresu evergreen@pistacia.sk.

 

Kategórie dotknutých osôb a dotknutých osobných údajov

 

Pistacia.sk spracúva osobné údaje

 

 • Zákazníka: bežné osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, titul, adresy trvalého bydliska, adresy doručenia, telefonického a emailového kontaktu.
 • Dodávateľa: bežné osobné údaje zástupcu dodávateľa a kontaktnej osoby klienta, ktorým je zmluvný dodávateľ pistacia.sk, a to v rozsahu mena, priezviska, adresy, telefonického  a emailového kontaktu.
 • Sprostredkovateľa: bežné osobné údaje zástupcu sprostredkovateľa a kontaktnej osoby sprostredkovateľa, ktorým je zmluvný sprostredkovateľ pistacia.sk, a to v rozsahu mena, priezviska, adresy, telefonického a emailového kontaktu.

 

Účely spracúvania osobných údajov, právne základy, zdroj spracúvania a doba uchovávania osobných údajov

Pistacia.sk, ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracúva v:

 • Informačnom systéme Zákazník osobné údaje v elektronickej podobe po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky zákazníka a úkonov súvisiacich s kúpnou zmluvou. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe predkupných vzťahov („objednávka“) a kúpnopredajnej zmluvy.
 • Informačnom systéme Klient osobné údaje v elektronickej ako aj v listinnej podobe po dobu nevyhnutnú v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov s klientom a súvisiacich právnych úkonov. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe predkupných vzťahov, resp. kúpnej zmluvy. Osobné údaje kontaktnej osoby klienta, ktoré boli poskytnuté zo strany klienta v rámci zmluvy, spracúva pistacia.sk na právnom základe oprávneného záujmu za účelom zabezpečenia plnenia predmetu zmluvy.   
 • Informačnom systéme Reklamácie osobné údaje v listinnej po dobu nevyhnutnú na vybavenie reklamácie zákazníka alebo klienta. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe zmluvy.

Pistacia.sk po ukončení doby spracúvania osobných údajov vo vyššie uvedených informačných systémoch a na uvedené účely, tieto osobné údaje ďalej nespracúva, s výnimkou spracovateľskej operácie – archivácia v Informačnom systéme Registratúra v súlade s Registratúrnym poriadkom pistacia.sk (napr. na účely vedenia účtovníctva, uplatňovania právnych nárokov), a to po dobu 10 rokov od ukončenia spracúvania osobných údajov na pôvodný účel. Po uplynutí tejto doby archivácie pistacia.sk tieto osobné údaje zlikviduje a vymaže z informačného systému.    

 • V Informačnom systéme Marketing osobné údaje v elektronickej podobe po dobu 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu za účelom podpory predaja, podnikateľských záujmov a cieľov pistacia.sk.
 • v Informačnom systéme Newsletter pistacia.sk osobné údaje v elektronickej podobe na zabezpečenie doručovania Newslettera po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe vami udeleného súhlasu pre spracúvanie osobných údajov.

Po uplynutí 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo od udelenia súhlasu pistacia.sk tieto osobné údaje ďalej nespracúva, ani nearchivuje, ale tieto osobné údaje zlikviduje a vymaže z informačného systému.  

 

Pistacia.sk prevádzkuje profil na facebookovej stránke a Instagrame. V rámci tohto profilu, resp. v prípade, že ste poskytli osobné údaje v správe alebo označíte, že sa vám naša stránka páči, prípadne vykonáte iný úkon prostredníctvom ktorého nám umožníte vás identifikovať, dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Takéto spracúvanie vašich osobných údajov na profile pistacia.sk sa riadi právnym základom zmluvy, ktorú ste uzatvorili so spoločnosťou Facebook, Instagram resp. na právnom základe súhlas, ktorý ste tejto spoločnosti udelili.

 

Príjemcovia a kategória príjemcov

Pistacia.sk v rámci svojej spracovateľskej činnosti poskytuje osobné údaje klientov prepravnej spoločnosti (GLS, Zasielkovňa, a.s., a pod.) na právnom základe zmluvy, resp. vášho súhlasu pri výbere formy doručenia tovaru, v rozsahu mena a priezviska, adresy doručenia a telefonického kontaktu.

Pistacia.sk v rámci svojej spracovateľskej činnosti osobných údajov nevykonáva spracovateľské operácie profilovania či automatizovaného individuálneho rozhodovania, a osobné údaje neposkytuje do tretích krajín.

Pistacia.sk pre zabezpečenie svojej činnosti môže poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, a to napríklad zmluvným sprostredkovateľom, ako napríklad osobám povereným vedením účtovníctva, a prípadne iným prevádzkovateľom, ako napríklad právnym zástupcom či orgánom štátnej správy v prípade, ak má pistacia.sk takúto zákonnom uloženú povinnosť.

Webové sídlo pistacia.sk je prevádzkované na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 04 Bratislava. Táto spoločnosť nemá právny nárok zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri návšteve internetových stránok. Umožňujú webovej lokalite uchovať
v pamäti vaše akcie a predvoľby (napríklad veľkosť písma, jazyk a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia. Zvolené predvoľby potom nemusíte opakovať, keď sa na danú stránku vrátite alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Máte právo zakázať zbierať súbory cookies zadaním v nastaveniach predvolieb vo vašom prehliadači a súčasne v rámci pop-up okna máte voľbu neudeliť súhlas na takéto zbieranie súborov cookies. 

Váš záujem a vernosť si vieme získať a udržať tak, že vám budeme poskytovať len také výrobky, ktoré budú pre vás zaujímavé. Z tohto dôvodu na webových stránkach využívame funkciu „Cookies“ od spoločnosti Facebook, Google a iné. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky. Informácie získané vďaka službe “Cookies” nám slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie našich stránok a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba “Cookies” zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy a jej služieb a produktov na iných webových stránkach vami prezeraných.

 

Google cookies.

Naše webové stránky používajú Google Analytics, webový analyzátor Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “Cookies”, textové databázy, ukladané na vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené cez Cookies ohľadne vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy) budú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania našich webových stránok, vytváranie reportov vašich aktivít na webových stránkach a internete pre jej zriaďovateľa. Google poskytne tieto informácie tretím osobám v prípade, že je tak predpísané zákonom, alebo ak tieto tretie strany tieto údaje pre Google spracovávajú. Google nebude v žiadnom prípade vašu IP-adresu spájať s iným Google dátami. Inštaláciu Cookies môžete zamedziť príslušným nastavením vášho prehliadača, pričom vás upozorňujeme, že potom môže nastať prípad že nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Používaním našich webových stránok dávate súhlas k spracovaniu o vás získaných údajoch v Googli vyššie uvedeným spôsobom za uvedeným účelom.
Podrobnosti a používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Facebook cookies

Facebook “Cookies” používa, ak máte účet na Facebooku, používate produkty Facebooku vrátane nášho webu a aplikácií alebo ak navštevujete iné webové stránky a aplikácie používajúce produkty Facebooku (vrátane tlačidla Páči sa mi to alebo iných technológií Facebooku). Cookies umožňujú Facebooku ponúkať vám produkty Facebooku a porozumieť informáciám, ktoré o vás získava, vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zaregistrovaný alebo prihlásený používateľ. Viac podrobností nájdete priamo na stránkach Facebooku: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Používanie prepojení na sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook, LinkedIn, Google+ a Pinterest. Súvisiace služby poskytujú tieto spoločnosti:

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Google+ prevádzkuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Pinterest

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, LinkedIn, Pinterest alebo Google+, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.
Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, LinkedIn a Google a o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:
http://www.facebook.com/policy.php

Upozornenie poskytovateľa LinkedIn o ochrane údajov/súkromia:
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Upozornenie poskytovateľa Google o ochrane údajov/súkromia:
https://policies.google.com/privacy

Upozornenie poskytovateľa Pinterest o ochrane osobných údajov: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook, LinkedIn, Pinterest a Google+ a Twitter, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, máte tieto možnosti. Odhláste sa z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky alebo si zapnite v prehliadači režim “utajenej identity” (môže sa to volať inak, napr. režim “inkognito”). V súčasnosti väčšina prehliadačov takúto možnosť ponúka.

 

 

Súbor cookie obsahuje iba jedno jedinečné číslo, pomocou ktorého Vás môžeme znovu identifikovať na našich webových stránkach. Pistacia.sk nespracúva osobné údaje v rámci súborov cookies, t.j. nedochádza k priraďovaniu súborov cookies k údajom o zákazníkovi, t.j. IP adresa nebude priradená k individuálnemu používateľovi.

 

 

Ako dotknutá osoba vyjadrujete vaše oboznámenie sa s týmito informáciami a podmienkami ochrany osobných údajov zaškrtnutím políčka na webovej stránke pistacia.sk pri objednaní tovaru.

 

 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov podľa čl. 15 až 18, čl. 20 a čl. 21 GDPR a § 21 až § 24, § 26 a § 27 zákona o ochrane osobných údajov, ktoré si môžem uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu Martin Krais, Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná alebo  e-mailovou formou na adresu evergreen@pistacia.sk.

 

 

 • Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať potvrdenie o tom, či pistacia.sk spracúva Vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie o
 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. prípadnom zdroji osobných údajov, ak sme osobné údaje nezískali od Vás,

 

 • Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla pistacia.sk alebo na e-mailovú adresu evergreen@pistacia.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia pistacia.sk. 

 

 • Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

 • Ako dotknutá osoba máte právo požiadať pistacia.sk o opravu osobných údajov, o ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to
 1. máte právo na to, aby pistacia.sk bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov pistacia.sk,
 2. máte právo na to, aby pistacia.sk bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje,
  1. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, alebo
  2. ak ste odvolali súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, alebo
  3. ak ste namietali spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo ak ste namietali spracúvanie osobných údajov, ktoré sa spracúvali na účely priameho marketingu, alebo
  4. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.

 

Zároveň Vás informujeme, že pistacia.sk nepristúpi k výmazu osobných údajov ani z dôvodov vyššie uvedených pod písm. b) a. až d., ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej pistacia.sk,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 6 ods. 2 písm. h) až j) zákona o ochrane osobných údajov,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, ak je pravdepodobné, že Vaše právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatnenie právneho nároku zo strany pistacia.sk.

 

 1. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby pistacia.sk obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak
 2. namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho pistacia.sk overiť správnosť osobných údajov,
 3. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 4. sk už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku, alebo
 5. namietate spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane pistacia.sk prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

 1. Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli pistacia.sk, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe súhlasu alebo zmluvy a súčasne spracúvanie osobných údajov vykonáva pistacia.sk automatizovanými prostriedkami.

 

 1. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na právnom základe nevyhnutného oprávneného záujmu pistacia.sk alebo vo verejnom záujme. V tomto prípade pistacia.sk ukončí spracúvanie osobných údajov a pristúpi k výmazu osobných údajov, ak jej nevyhnutné oprávnené záujmy neprevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo ak sa osobné údaje nespracúvajú na uplatnenie právneho nároku pistacia.sk.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V tomto prípade pistacia.sk ukončí spracúvanie osobných údajov a pristúpi k výmazu osobných údajov.

 

0
Nákupný košík